FANDOM


闔閭三年(前512年),與伍子胥、伯嚭起兵攻楚,殺死掩餘、燭庸 阖闾,原稱公子光,为吴王馀眛之子。前514年,派专诸刺杀吳王僚,夺取吴国王位,又使要离刺杀吳王僚之子庆忌,以绝后患。